Termes i condicions generals

A continuació s’estableixen els Termes i Condicions Generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes per part de les persones físiques i/o jurídiques (en endavant, EL CLIENT) que manifestin la seva voluntat de comprar els serveis que es posen a la seva disposició per part d’ANTIGA CASA MANUEL ESTALELLA, S.L. (en endavant, ESTALELLA) amb domicili en POLÍGON Nº1, PARCEL·LA 13, FINCA ELS COCONS, CP:43812 RODONYÀ (TARRAGONA) i CIF B-08958209, mitjançant la sol·licitud realitzada per mitjans electrònics, en concret, a través del lloc web www.estalella.com

 

1.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

El Client declara que és major d’edat (major de 18 anys), i disposa de capacitat legal necessària i manifesta, així mateix, que entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquest servei.

En registrar-se a la botiga on-line, el CLIENT disposarà d’un usuari i una contrasenya, per tal de processar les comandes. Les dades personals que ens proporciona passaran a formar part de la base de dades de clients d’ESTALELLA, garantint total seguretat i confidencialitat.

 

2.-OBJECTE DELS TERMES I CONDICIONS

L’objecte de les presents condicions és la compravenda de productes pirotècnics per part del CLIENT a ESTALELLA a través del lloc web www.estalella.com

 

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT

3.1. Pagament. El CLIENT es compromet a abonar per avançat l’ import pel producte o productes efectivament demanat en la quantia i forma següents:

3.1.1. Import. L’import pels productes sol·licitats pel CLIENT serà l’assenyalat en el lloc web i el que figuri en la sol·licitud concreta del CLIENT en cada moment. El preu que figuri al lloc web per a cadascun dels productes oferts i se li farà saber al CLIENT de manera prèvia a la confirmació per la seva part de la sol·licitud de compra.

3.1.2. Formes de pagament. El CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent al servei contractat mitjançant:
– Pagament per sistema de compra segura mitjançant targeta de dèbid o crèdit.
– PayPal.
– Bizum.

3.2. Recepció i recollida de la comanda. La legislació vigent prohibeix expressament l’ enviament d’ aquest tipus de productes pirotècnics que hagin estat venuts al públic per correspondència, telèfon o mitjans informàtics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador en el local de venda. El CLIENT haurà d’escollir alguna de les botigues habilitades per realitzar la recollida en el moment de finalitzar la compra

3.2.1. Qui pot recollir la comanda. La comanda serà lliurada a majors de 18 anys, presentant el justificant del seu pagament i el DNI.

3.3. Responsabilitat del CLIENT:

3.3.1. El CLIENT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició per ESTALELLA des del lliurament dels productes sol·licitats. La signatura de conformitat del lliurament per part del CLIENT implica l’ acceptació que ha rebut el producte en correcte estat.

3.3.2. El CLIENT es compromet a comprovar el bon estat del producte en el moment del lliurament, comprovació que realitzarà amb caràcter previ a la signatura del comprovant del lliurament efectuat.

 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTALELLA

4.1. Proceso de solicitudes. ESTALELLA se compromete a procesar las solicitudes recibidas tan pronto como sea posible en base al stock existente, así como a la disponibilidad de personal. El retraso en la respuesta no da lugar a indemnización por esta causa.

4.2. Productos sin stock. Cuando no se disponga en stock de los artículos solicitados, puede ser sustituido por un artículo similar y de igual valor al producto solicitado.

4.3. Responsabilidad de ESTALELLA:

4.3.1. Los errores, retrasos en el acceso por parte del CLIENTE a la hora de introducir sus datos en el formulario de pedido, la lentitud o imposibilidad de recepcion por parte de los destinatarios de la confirmación del pedido o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de fuerza mayor o caso fortuito y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe de ESTALELLA. En cualquier caso, ESTALELLA se compromete a intentar solucionar los problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al CLIENTE para llegar a una solución rápida y satisfactoria ante cualquier incidencia.

4.3.2. De los errores o daños producidos por un uso del servicio ineficiente y de mala fe por parte del CLIENTE.
De la no operatividad de la dirección de los datos de contacto y correo electrónico facilitados por el CLIENTE para el envío de la confirmación de sus solicitudes o entrega de las mercancías.

4.3.4. El CLIENTE renuncia expresamente a reclamar cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por los posibles daños o perjuicios derivados de lo señalado anteriormente.

 

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

5.1. Devolucions en exercici del dret de desistiment de la compra

D’acord amb el que s’indica en els articles 103 d) i e) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable a la present compravenda per motius de seguretat. És a dir, els productes pirotècnics no es poden retornar.

La legislació vigent prohibeix expressament l’ enviament d’ aquest tipus de productes pirotècnics que hagin estat venuts al públic per correspondència o mitjans informàtics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador en el local de venda. ESTALELLA no accepta una devolució d’un producte que ha sortit de les nostres botigues perquè podria haver estat manipulat, intencionadament o no.

5.2. Devolució de productes defectuosos o que no funcionen correctament

En aquest cas, es realitzarà la devolució dels productes defectuosos a la botiga on es va realitzar la recollida de la comanda i abans de 14 dies naturals a partir de la data del tiquet de compra.

En cas de produir-se la devolució dins d’ aquest termini, el CLIENT haurà d’ aportar el justificant de pagament. En aquests casos s’ abonarà l’ import de l’ article o es canviarà per un altre igual o similar. En cas de fallada del producte és important portar-lo amb l’ envàs original.

L’ import reemborsat descompta un 3% de l’ import total en concepte de despeses de gestió bancàries.

 

6. PAGAMENT SEGUR

ESTALELLA garanteix la seguretat de les transaccions i pagaments amb els nostres clients i treballem amb els mètodes de pagament més segurs (targeta de dèbit o crèdit, PayPal i Bizum).

ESTALELLA en cap moment emmagatzema informació relacionada amb la seva targeta de dèbit o crèdit, comptes bancaris o contrasenyes.

Tot el procés de pagament electrònic es realitza en servidors amb connexió xifrada SLL.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i de la normativa espanyola de protecció de dades vigent, s’informa al CLIENT que les dades proporcionades seran conservades en fitxers titularitat d’ESTALELLA per gestionar la seva sol·licitud, proporcionar-li accés a continguts especials al lloc web així com enviar-li en el futur publicitat i informació sobre els nostres productes, inclosa la via electrònica, tramesa a la qual es consent expressament. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en estalella@estalella.com

Les seves dades personals incloses les relatives al pagament també es comunicaran a l’ empresa titular de la botiga o caseta en la qual reculli la seva comanda o li subministri els productes.

 

8. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Els presents Termes i Condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en aquesta web, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de Barcelona.

 

9. VIGÈNCIA DELS TERMES I CONDICIONS

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

ESTALELLA es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

En relació amb els catàlegs o tarifes vigents, així com en els catàlegs disponibles per a descarregar:

  • Els articles del catàleg  poden ser substituïts per uns altres d’igual valor i/o efecte similar en cas de fi d’existències.
  • Els preus són amb IVA inclòs
  • Preu, text i imatges vàlides fins al 01-05-2024, excepte errors de fabricació, confecció o impressió o canvis en l’IVA vigent.

Els termes i condicions generals es van actualitzar per última vegada a data 24/4/2023