Nota legal

La Nota Legal es va actualitzar per última vegada a data 24/4/2023

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL WEB

Denominació Social: ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA, S.L.

Domicili Social: POLÍGON Nº1, PARCEL·LA 13, FINCA ELS COCONS, CP:43812 MONTCLAR (TARRAGONA)

NIF: B-08958209

Registre Mercantil de Tarragona, número d’entrada 1/2021/3.062,0, diari 71, assentament 1710, ha estat inscrita amb data tretze d’abril de dos mil vint-i-un, al tom 3250, foli 146, inscripció 2 amb full T-56907, de l’entitat ANTIGA CASA MANUEL ESTALELLA, SOCIETAT LIMITADA.

E-mail: estalella@estalella.com

Tots els drets d’ explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis són titularitat d’ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA, S.L. (en endavant, anomenat “ESTALELLA”).

Correspon a aquesta empresa l’ exercici exclusiu dels drets d’ explotació d’ aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

2.- OBJECTE

La present Nota Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet.

La utilització de la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals, en el moment en què s’accedeixi al lloc web.
El present lloc web té com a finalitat donar a conèixer al públic general les activitats que realitza i els serveis que presta. ESTALELLA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web. ESTALELLA no es responsabilitza de les conseqüències, danys i/o perjudicis que es derivin de l’accés al seu web, de l’ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

En cas de ser oferts, a través de la Web, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si s’escau, hagin estat establertes a l’efecte i que formaran part integrant de la present Nota Legal.

Així mateix, ESTALELLA es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts de la Web, així com la configuració mateixa de la Web, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en la present Nota Legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin d’aplicació.

3.- ACCÉS I ÚS DE LA WEB

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquesta Web de conformitat amb els Termes i Condicions, que entén i comprèn en la seva totalitat.
El mer accés a la Web, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels qui naveguin en la Web, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants de la present Nota Legal.
L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquesta Web és veritable, completa i precisa.
En tot cas, l’accés, navegació i ús de la Web es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús de la Web i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de la Web de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

1) Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ ordre públic, i les instruccions rebudes d’ ESTALELLA.

2) Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.

3) Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Web per remetre publicitat, comunicacions confins de venda directa o amb qualsevol classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat d’ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA, S.L.
Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web i dels seus continguts són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa, o de tercers si ESTALELLA ha obtingut la corresponent llicència.

S’ entén per Continguts del Web, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’ estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús indegut per part de persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ESTALELLA.

ESTALELLA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix la responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’Usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

5.- RESPONSABILITATS DEL TITULAR DE LA WEB

ESTALELLA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la Web i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

Així mateix, ESTALELLA podrà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats a la Web.

 

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L’Usuari reconeix i accepta expressament que ESTALELLA no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada a la Web amb relació als productes i/o serveis d’ESTALELLA.

En particular, ESTALELLA no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La manca de disponibilitat o accessibilitat del Web o de continuïtat dels continguts de la Web.
  2. L’existència d’interrupcions, errors en l’accés a la Web o mal funcionament de la Web, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.
  3. L’absència de virus i altres elements informàtics danyosos a la Web o servidor que el subministra; Correspon a l’ Usuari, si s’ escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics danyosos.
  4. La invulnerabilitat de la Web i de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
  5. La inexistència d’ errors en els continguts.
  6. L’adequació per a un propòsit o fi particular de la Web i de la informació publicada i/o subministrada amb relació als productes o serveis.
  7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Web, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al web.
  8. Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la Web.
  9. Qualssevol altres danys que en el seu cas poguessin causar-se per funcionament defectuós de la Web.

 

7.- ENLLAÇOS

7.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

ESTALELLA podrà oferir al seu Web enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora de la Web. En el seu cas, aquests enllaços no han de pressuposar que existeixin acords amb els seus responsables, ni la recomanació d’ESTALELLA a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin.

ESTALELLA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Web. En conseqüència, ESTALELLA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguessin establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Les eventuals referències que es realitzin al web d’ ESTALELLA a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part d’ ESTALELLA.

7.2. ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ A LA WEB ESTALELLA.COM DE CASA ANTIGA MANUEL ESTALELLA, S.L.

Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la Web, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal de la Web, abastant tota l’ extensió d’ aquesta pàgina principal.

En el cas que l’entitat que realitzarà l’enllaç des de la seva pàgina web estalella.com d’ESTALELLA, també desitjarà incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o de la Web, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit d’ESTALELLA.

8. NUL·LITAT

En el cas que qualsevol disposició d’ aquesta Nota Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de la Nota Legal ni les condicions particulars que, si s’ escau, hagin pogut ser establertes.

En el cas que ESTALELLA no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquesta Nota Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Aquesta Nota Legal es regirà per la normativa espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la Web, l’Usuari i ESTALELLA amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.